• DementiaAwareDenbighshire

A view from a Dementia Aware changemaker

For the Welsh please scroll down


Grant recipients with Kathy Barham (Book of You CIC), 3rd from right

Kathy Barham, CEO and Danielle Jones, Project Officer from Ruthin based Community Interest Company Book of You CIC attended DVSC's recent Dementia Aware Network Event on Wednesday 22nd May. Book of You were one of the winners of the first round of Dementia Aware Community Led Grant Programme.


DVSC's Dementia Aware Network Event on 22nd May, held at Eirianfa Community Centre in Denbigh, was the launch of Dementia Aware Denbighshire. It was very well attended with a range of Denbighshire businesses and residents, some with dementia and some caring for those living with dementia, who are all very keen to ensure that our county is fully dementia aware, sharing ideas, best practice and, most importantly, listening to those living with dementia themselves so we can all learn how to improve our services, showing that even small changes can make a big difference.


There was much lively engagement throughout the day with businesses looking at ways to work in partnership and also within workshops, looking not only at what is currently available and who had attended, but also who we would have liked to have seen there and considering barriers to becoming dementia aware and thinking of ways to overcome them.


Throughout the day, we heard from many diverse speakers: Ruth Ely, Vice-Chair of Life Story Network and TIDE who fed back on the results of the community mapping exercise for DVSC, Beth Taylor, Chair of the Board of Trustees at DVSC and some of the grant award winners - Dilwyn Jones, Chair of Dementia Friendly Denbigh, Alison Price CEO of Age Connects North Wales Central and Peter Harrison who set up and runs Artisans Collective in Prestatyn amongst many other things. Unfortunately our guest speaker living with dementia, Teresa Davies, was unable to attend, but we showed a film of her when she featured in the BBC4 series The NHS at 70 last year. And Helen Wilkinson, CEO of DVSC, read extracts from Wendy Mitchell's excellent book, Somebody I Used to Know, which is a brutally honest and insightful book about what it's like to actually live with dementia every day.


8 new Dementia Friends

We are of course aware that Alzheimer's Society do fantastic work in many ways and they are giving their support to this programme. As a Dementia Friends Champion of quite a few years, I was pleased to be able to run a Dementia Friends Awareness Session following the event and many businesses came up and spoke to me asking to have these sessions run for their staff and workplaces. My session benefited greatly by having Suzy Buck in attendance. Although Suzy doesn't have an official diagnosis as yet, she could speak passionately about how being 'dementia aware' can make such a difference to her life and those like her. She explained how even simple things like shopping in a supermarket can be stressful, confusing and upsetting. Small changes, such as removing a black mat from inside the front door which can look like a hole to someone living with dementia, can make it more manageable.


Starting off on the journey with Alzheimer's Society to become a Dementia Friendly town or business is important, however the overriding message that we all took home from this event was that everybody, from individuals to small shops, to large businesses, can make a difference without investing much time or any money, by simply becoming more dementia aware. No business is too small, and indeed the film that Book of You has commissioned with the money provided by DVSC's grant, shows exactly that. It's about looking after those in your community. Having empathy and understanding. And if you look after those with dementia, you look after everyone in your community. As DVSC has stated we can all lead the way... even a journey of a thousand miles begins with one small step.Derbynwyr grantiau gyda Kathy Barham (Book of You CIC), 3ydd o'r dde

Bu i Kathy Barham, Prif Weithredwr a Danielle Jones, Swyddog Prosiect o Gwmni Buddiant Cymunedol o Ruthun, Book of You fynychu Digwyddiad Rhwydwaith Dementia Ymwybodol diweddar DVSC ar ddydd Mercher Mai’r 22ain. Book of You oedd un o enillwyr rownd gyntaf y Rhaglen Grantiau Cymunedau Dementia Ymwybodol.


Bu Digwyddiad Rhwydweithio Dementia Ymwybodol DVSC ar Fai’r 22ain yng Nghanolfan Gymunedol Eirianfa yn Ninbych yn ddigwyddiad i lansio Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych. Roedd y digwyddiad dan ei sang gydag ystod o fusnesau a thrigolion Sir Ddinbych yn bresennol, rhai gyda dementia a rhai yn gofalu am bobl yn byw gyda dementia. Roedd pawb oedd yn bresennol yn awyddus i ofalu bod ein sir yn gwbl ymwybodol am ddementia gan rannu syniadau, ymarfer da ac yn bwysicaf oll, gwrando ar y rheiny sy’n byw gyda dementia eu hunain er mwyn inni gyd fedru dysgu sut i wella’n gwasanaeth. Bu inni ddysgu bod gwneud newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr yn y pendraw.


Bu i bawb ymwneud a chydweithio gyda’i gilydd drwy gydol y dydd gyda busnesau yn bwrw golwg ar ffyrdd i gydweithio a chynnal gweithdai. Bu inni fwrw golwg ar yr hyn sydd ar gael eisoes a phwy oedd yn bresennol ond hefyd pwy oedden ni’n gobeithio eu denu yma. Bu i’r rheiny oedd yn bresennol hefyd ddwyn i ystyriaeth y rhwystrau rhag dod yn ddementia ymwybodol a sut i oresgyn y rhwystrau hynny.


Drwy gydol y dydd, bu inni glywed cyflwyniadau gan amrywiaeth o siaradwyr: Ruth Ely, Is-gadeirydd Life Story Network a TIDE wnaeth adrodd yn ôl ar ddeilliannau’r ymarfer mapio cymunedol ar gyfer DVSC, Beth Taylor, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr DVSC ac ychydig o enillwyr grantiau - Dilwyn Jones, Cadeirydd Dementia Gyfeillgar Dinbych, Alison Price Prif Weithredwr Age Connects Canol Gogledd Cymru a Peter Harrison wnaeth sefydlu ac sy’n cynnal Artisans Collective ym Mhrestatyn ymysg sawl menter arall. Yn anffodus, bu ein siaradwr gwadd sy’n byw gyda dementia, Teresa Davies, yn methu â mynychu, ond bu inni ddangos ffilm ohoni pan fu iddi ymddangos yn y gyfres BBC4 ‘The NHS at 70’ y llynedd. Bu i Helen Wilkinson, Prif Weithredwr DVSC, ddarllen dyfyniadau o lyfr arbennig Wendy Mitchell's, Somebody I Used to Know, sy’n llyfr di-flewyn-ar-dafod, gonest a chraff am sut brofiad ydy hi’n union o fyw gyda dementia pob diwrnod.8 Cyfeillion Dementia newydd

Rydym wrth gwrs yn ymwybodol bod y Gymdeithas Alzheimer yn gwneud gwaith arbennig hefyd ac maen nhw’n gefnogol o’r rhaglen hwn. Fel Hyrwyddwr Cyfeillion Dementia ers sawl blwyddyn, roedd yn bleser gen i gynnal Sesiwn Ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia yn dilyn y digwyddiad. Daeth sawl busnes ata i a gofyn imi gynnal y sesiynau hyn i’w staff ac yn eu gweithleoedd. Bu imi elwa’n fawr o gwmni Suzy Buck yn fy sesiwn. Er nad ydy Suzy wedi derbyn diagnosis swyddogol eto, roedd modd iddi sgwrsio’n frwd am sut gall bod yn ‘dementia ymwybodol’ wneud gwahaniaeth sylweddol i’w bywyd hi a’r rheiny sy’n debyg iddi. Bu iddi egluro sut gall tasgau syml fel siopa mewn archfarchnad fod yn straen, yn ddryslyd ac yn annymunol. Gall newidiadau bach, fel tynnu mat du o flaen drws a all edrych fel twll i rywun gyda dementia, ofalu bod modd rheoli’r cyflwr yn llawer gwell.


Mae mynd ati gyda’r Gymdeithas Alzheimer i ddod yn dref neu fusnes sy’n Croesawu Pobl gyda Dementia yn bwysig iawn. Fodd bynnag, y brif neges bu inni ei ddysgu yn y digwyddiad hwn oedd bod modd i bawb, o unigolion i siopau bach, i fusnesau mawr wneud gwahaniaeth heb fuddsoddi llawer o amser ac arian, a hynny drwy ddod yn fwy dementia ymwybodol. Does yr un busnes yn rhy fach, ac yn wir, mae’r ffilm y bu i Book of You ei gomisiynu gyda chyllid o grant DVSC, yn dangos union hynny. Y syniad ydy eich bod yn gofalu am y rheiny yn eich cymuned. Bod yn empathetig ac ystyriol. Os byddwch yn gofalu am y rheiny gyda dementia, byddwch yn gofalu am bawb yn eich cymuned. Fel y bu i DVSC ddatgan, gallwn ni gyd arwain ffordd… mae taith miloedd o filltiroedd yn cychwyn gydag un cam bach.


16 views0 comments

Share this page?

If you find this page interesting, why not share it with your friends?

Registered Charity 1054322
Company Limited by Guarantee 3132487