• DementiaAwareDenbighshire

Dementia Aware Community-Led Grants – Catalyst for community led action

Please scroll down for the Welsh version

An important part of the Dementia Aware Community Led programme is the Dementia Aware Community-Led Grants. You can find out more about these here

In the first grant round and for the first time ever DVSC provided funding directly to individuals as well as groups and organisations.  Ordinary people who might have a great idea and just need a small injection of cash to help make their idea happen. To be change makers or sources of inspiration for others in their communities. 

We heard about some of the great work that the funding enabled at our launch event for the programme in Denbigh on May 22.  You will be able to read the impact reports on the Dementia Aware Denbighshire website soon! 


The content in the resources folder that we handed out at the event in Denbigh on May 22 includes information about the programme, key contact details, application forms for the Dementia Aware Grants Programme, DVSC membership and benefits and a short impact report with case studies of the great projects taking place across the County. 


All the content we shared in our resources folders at the event in Denbigh on May 22 will soon be available online but if you want a memory stick with the details in the meantime email engagement@dvsc.co.uk or call Maisie, our Business Support Assistant on

01824 709 321. 


The second phase of the community led grants programme officially opened on May 22 and the deadline for the grants programme is end of June, so please share the information, have conversations with other people and organisations wanting to make a difference and get in touch if you want to find out more or just to talk through your ideas before submitting your application. Match funding is also available through the Welsh Church Act. You can also find out the guidance and information about the grants programme here.


If you want to talk to someone in person, call our office (01824 709 321) and ask to speak with Nia, our Sector Development Officer. Nia is a Welsh speaker and can respond to enquiries in Welsh or English. She can also do a governance health check with your organisation to ensure you are in the best possible position to make funding applications. 

In the first round, we made funding available to individual change makers – people with a great idea which with a little bit of funding could make a big difference. In this grant round, we are carrying on the innovation. Our Dementia Aware community led grants are open to individuals, groups and organisations including small businesses with less than 100 employees so long as the business has shown that they have made links with local voluntary and community groups. 


This is another DVSC first so we’re interested to see how and if the small business community will step up. The grants can be used for a number of things - awareness-raising events, activities, services or training - anything in fact which will raise awareness about dementia and encourage community-led action.  If you call Nia, our Sector Development Officer she can listen to your ideas and provide guidance to you when making your application. 


Our Dementia Aware Decision-Making Panel includes people with lived experience of dementia and carers will be reviewing applications and deciding which ones are priority for funding. We hope to let applicants know the outcome by end of July at the latest. 

Our grants programme is a way we can raise awareness and convert that awareness into tangible actions. In the course of our programme, we hope to generate referrals and signpost some of these organisations to the Alzheimer’s Society’s Dementia Friendly Communities recognition programme.  But we also recognise that this is not necessarily the right route for everyone, and we want to encourage and raise awareness about the small acts of kindness, and practical action that can make a difference on the ground.  We want to mobilise people to do whatever they can to make life easier or better for those living with dementia.


DVSC’s role is to act as a hub, and catalyst for action – we hope through our grants, the support we can give, and the learning opportunities we can facilitate and broker some community focussed conversations, connect people and organisations in localities to each other, and help to transform greater awareness into community led action.  But of course, we cannot do this without you! 


So please visit our website, www.dementiawaredenbighshire.com to find out more, subscribe to our news updates, follow us on Twitter @DVSC_Wales, Facebook and Instagram for the latest news and information and follow our Eventbrite account to get the latest event notifications. 


In the meantime, check out our grant information, make your application and let’s work together for a #DementiaAwareDenbighshire
Grantiau Dementia Ymwybodol dan arweiniad y Gymuned catalydd ar gyfer gweithredu dan arweiniad y gymuned


Rhan bwysig o’r rhaglen Dementia Ymwybodol dan arweiniad y Gymuned yw’r Grantiau Dementia Ymwybodol dan arweiniad y Gymuned. Cewch ddysgu rhagor am y rhain yma.

Yn rownd gyntaf y grantiau ac am y tro cyntaf erioed gwnaeth CGGSDd ddarparu cyllid yn uniongyrchol i unigolion yn ogystal â grwpiau a mudiadau. Pobl gyffredin sy’n meddu ar syniad gwych ac angen chwistrelliad bach o arian parod i helpu gwireddu eu syniad. Er mwyn gwneud newid neu fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i eraill yn y gymuned. 


Clywsom am beth o’r gwaith gwych a gafodd ei alluogi gan y cyllid yn nigwyddiad lansio’r rhaglen yn Ninbych ar 22 Mai. Byddwch yn medru darllen yr adroddiadau effaith ar wefan Sir Ddinbych Dementia Ymwybodol yn fuan!  Ar adeg ysgrifennu’r blog mae rownd gyntaf y Grantiau wedi’u dyfarnu. 


Roedd y pecyn adnoddau a roddwyd i bobl yn y digwyddiad yn Ninbych ar 22 Mai yn cynnwys gwybodaeth am y rhaglen, manylion cyswllt allweddol, ffurflenni cais i’r rhaglen Grantiau Dementia Ymwybodol,  ffurflen aelodaeth yn nodi manteision aelodaeth CGGSDd ac adroddiad effaith cryno gydag astudiaethau achos diweddar yn canolbwyntio ar y prosiectau gwych sy’n digwydd ledled y sir. 


Bydd y cyfan a rannwyd yn y ffolderi adnoddau yn y digwyddiad yn Ninbych ar 22 Mai ar gael ar-lein yn fuan, ond os hoffech chi gael ‘co bach’ gyda’r manylion yn y cyfamser, anfonwch neges e-bost at engagement@dvsc.co.uk neu ffoniwch Maisie, ein Cymhorthydd Cymorth Busnes ar 01824 709 321.  


Agorodd ail rownd y rhaglen grantiau dan arweiniad y gymuned yn swyddogol ar 22 Mai, a’r dyddiad cau yw diwedd Mehefin, felly rhannwch y wybodaeth, sgwrsiwch gyda phobl a mudiadau eraill sy’n dymuno gwneud gwahaniaeth a chysylltu gyda ni os hoffech chi ddysgu rhagor neu drafod eich syniadau cyn cyflwyno eich cais. Bydd cyllid cyfatebol ar gael trwy Ddeddf Eglwysi Cymru. Cewch wybodaeth ac arweiniad ynghylch y rhaglen grantiau yma.


Os hoffech chi sgwrsio gyda rhywun, ffoniwch ein swyddfa (01824 709 321) a gofynnwch am siarad gyda Nia, ein Swyddog Datblygu’r Sector. Mae Nia’n siarad Cymraeg a gall ymateb i ymholiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Gall hefyd gynnal gwiriad iechyd llywodraethu gyda’ch mudiad i sicrhau eich bod chi yn y sefyllfa orau posibl i gyflwyno ceisiadau am gyllid. 


Yn rownd gyntaf y grantiau roeddynt hyn ar gael i unigolion a oedd am wneud newid – pobl gyda syniad gwych y gallai ychydig o gyllid wneud gwahaniaeth mawr iddynt. Yn y rownd yma rydym ni’n parhau gyda’r dull arloesol hwn. Mae ein grantiau Dementia Ymwybodol dan arweiniad y gymuned yn agored i unigolion, grwpiau a mudiadau, yn cynnwys busnesau bach gyda llai na 100 o gyflogeion cyn bellaf ag y bo’r busnes wedi dangos eu bod wedi gwneud cysylltiadau gyda grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol. 


Mae hyn eto yn cael ei gynnig am y tro cyntaf yn hanes CGGSDd, felly mae gennym ni ddiddordeb gweld sut y bydd y gymuned busnesau bach yn ymateb.  Gellir defnyddio’r grantiau ar gyfer nifer o bethau – digwyddiadau cynyddu ymwybyddiaeth, gweithgareddau, gwasanaethau neu hyfforddiant – unrhyw beth yn wir a fydd yn cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch dementia ac yn annog gweithredu dan arweiniad y gymuned. Os ydych chi’n ffonio Nia, ein Swyddog Datblygu’r Sector, fe wnaiff hi wrando ar eich yniadau a darparu arweiniad i chi wrth i chi wneud eich cais.


Mae ein Panel Penderfyniadau Dementia Ymwybodol yn cynnwys pobl â phrofiad o fyw gyda dementia a gofalwyr, a fydd yn adolygu’r ceisiadau ac yn dewis pa rai sy’n cael blaenoriaeth ar gyfer cyllid. Gobeithiwn hysbysu’r ymgeiswyr am ganlyniad eu cais erbyn diwedd Gorffennaf fan bellaf.  


Mae ein rhaglen grantiau yn ffordd i gynyddu ymwybyddiaeth a throsi’r ymwybyddiaeth yn weithredoedd cadarnhaol. Yn ystod ein rhaglen rydym ni’n gobeithio creu atgyfeiriadau a chyfeirio rhai o’r mudiadau hyn at raglen cydnabyddiaeth Cymunedau sy’n Deall Demensia y Gymdeithas Alzheimer. Rydym ni hefyd yn sylweddoli nad dyma’r trywydd cywir i bawb ac rydym ni eisiau annog a chynyddu ymwybyddiaeth am y gweithredoedd bach caredig a’r gweithredu ymarferol sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn. Rydym ni eisiau ysgogi pobl i wneud beth bynnag a allant i wneud bywyd yn haws neu’n well i’r rhai sy’n byw gyda demensia.  


Swyddogaeth CGGSDd yw gweithredu fel hwb a chatalydd ar gyfer gweithredu – gobeithiwn, trwy ein grantiau, y cymorth y medrwn ei roi a’r cyfleoedd dysgu y medrwn eu hwyluso ac ysgogi sgyrsiau sy’n canolbwyntio ar y gymuned, i gysylltu pobl a mudiadau gyda’i gilydd, a’u helpu i weddnewid cynnydd yn yr ymwybyddiaeth yn weithredu dan arweiniad y gymuned. Ond, wrth gwrs, fedrwn ni ddim gwneud hyn heboch chi! 


Felly edrychwch ar ein gwefan, www.dementiaawaredenbighshire.com i ganfod mwy, tanysgrifio i dderbyn ein diweddariadau newyddio, ein dilyn ni ar Trydar, @DVSC_Wales, Gweplyfr ac Instagram i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, a dilyn ein cyfrif Evenbrite i gael yr hysbysiadau diweddaraf am ddigwyddiadau. 


Yn y cyfamser, edrychwch ar y wybodaeth am grantiau, cyflwynwch eich cais a gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i greu #SirDdinbychDementiaYmwybodol.67 views0 comments

Share this page?

If you find this page interesting, why not share it with your friends?

Registered Charity 1054322
Company Limited by Guarantee 3132487